තාක්ෂණික තොරතුරු

බෙන්ඩි විසින් අභ්‍යන්තර දහන එන්ජින් වෑල්ව නිෂ්පාදනය කරයි. අභ්‍යන්තර දහන එන්ජින්වල ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස් ආකාරයේ කපාට දෙකක් ඇත, ඒවා ඉන්ටේක් වෑල්ව සහ පිටාර කපාට ලෙස වෙනස් වේ. ඉන්ටේක් එන්ජින් වෑල්ව ලෙස හඳුන්වන වෑල්ව මඟින් ඉන්ධන සහ වායු මිශ්‍රණය සිලින්ඩරයට ඇතුළු වන අතර පිටවන කපාටය සිලින්ඩරයෙන් ඉවත් වීමට ඉඩ දෙයි. මෙම ක්‍රියාවලිය එන්ජිම තුළ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

fg