බෙන්ඩි කපාට කුටිය NO. 3P43, 29 / 11-02 / 12/2017 කාලය තුළ ෂැංහයි ඔටෝමෙචනිකා හි

ඔටෝමෙචනිකා ෂැංහයි 2017 සඳහා බෙන්ඩි කපාටය සහභාගී විය

ප්‍රදර්ශන නාමය: ඔටෝමෙචනිකා ෂැංහයි 2017;

ලිපිනය: ජාතික ප්‍රදර්ශන හා සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානය (ෂැංහයි) (NECC)

දිනය: 2017 නොවැම්බර් 29 සිට දෙසැම්බර් 2 දක්වා;

ප්‍රදර්ශක නාමය: සීමාසහිත තායිෂෝ බෙන්ඩි වෑල්ව් සමාගම.

ප්‍රදර්ශන කුටිය: 3P43;

සාකච්ඡා කර සාකච්ඡා කිරීමට ගනුදෙනුකරුවන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

df


තැපැල් කාලය: ඔක්තෝබර් -13-2020