බෙන්ඩි කපාට කුටිය NO. 3P43, 03 / 12-06 / 12/2019 කාලය තුළ ෂැංහයි ඔටෝමෙචනිකා හි

ඔටෝමෙචනිකා ෂැංහයි 2019 සඳහා බෙන්ඩි කපාටය සහභාගී විය

ප්‍රදර්ශන නාමය: ඔටෝමෙචනිකා ෂැංහයි 2019;

ලිපිනය: ජාතික ප්‍රදර්ශන හා සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානය (ෂැංහයි) (NECC);

දිනය: 2019 දෙසැම්බර් 03-06

ප්‍රදර්ශක නාමය: සීමාසහිත තායිෂෝ බෙන්ඩි වෑල්ව් සමාගම.

ප්‍රදර්ශන කුටිය: 3P43

සාකච්ඡා කර සාකච්ඡා කිරීමට ගනුදෙනුකරුවන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

tyj


තැපැල් කාලය: ඔක්තෝබර් -15-2020