අයදුම්පත්

ලොව පුරා සියලුම පරාසයන් සඳහා එන්ජින් කපාටය.

ඇල්ෆා

AMC

AUDI

බෙඩ්ෆෝඩ්

බීඑල්එම්සී

BMW

BUICK

කැටපිලර්

CIRTOEN

ක්‍රයිස්ලර්

කමින්ස්

ඩයිහාට්සු

ඩේවු

ඩියුට්ස්

ඩොජ්

FIAT

FORD

ජීඑම්සී

හුන්ඩායි

හිල්මන්

හොන්ඩා

හිනෝ

ඉසුසු

ජීඊපී

KIA

කොමාට්සු

ලාඩා

ලැන්සියාව

LISTER

ලොම්බාර්ඩිනි

මිනිසා

මැසි

මැස්ඩා

මර්සිඩීස් බෙන්ස්

මිස්ටුබිෂි

එම්.ඩබ්ලිව්.එම්

නිසාන්

නිසාන්

ඔපෙල්

පර්කින්ස්

PEUGEOT

රෙනෝල්ට්

POVER

සාබ්

ස්කැනියා

සීට්

ස්කොඩා

STEYR

සුසුකි

සුබාරු

ටොයෝටා

යුනිවර්සල්

වොල්ක්ස්වැගන්

වොල්වෝ

ZETO